Home

EDUCATION
&
INFORMATION TECHNOLOGY

neinvestičný fond

Nezisková organizácia ED-IT, neinvestičný fond, vznikla za účelom podporovať vzdelávanie v oblasti IT technológií.

V neinvestičných fondoch sa zhromažďujú príspevky od darcov, z grantov a z vlastnej činnosti fondu, ktoré sú následne využívané na podporu podľa účelu stanoveného fondom – v našom prípade na podporu v oblasti IT vzdelávania.

 

Fond realizuje výnimočný podporný program pre rozvoj technických zručností u vysokofunkčných autistov a detí s aspergerovým syndrómom.

PRE ŠTUDENTOV
PRE UČITEĽOV
PRE ŠKOLY
PRE AUTISTOV
VZDELÁVANIE
TECHNOLÓGIE

ÚČEL NEINVESTIČNÉHO FONDU ED-IT n.f.

Účelom fondu ED-IT n. f. je v súlade s Článkom I,  §2 písm. e) Zákona podpora a rozvoj výchovy a vzdelávania súvisiacich s využívaním informačných technológií.

Okruh osôb – subjekty, ktoré fond podporuje:

    • študenti a žiaci so záujmom o  prípravu alebo v procese prípravy v oblasti informačných technológií
    • učitelia, odborní zamestnanci a lektori, ktorí pripravujú študentov a žiakov v oblasti informačných technológií
    • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici s jej organizačnými zložkami
    • školy spolupracujúce s SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

Fond bude preferenčne podporovať subjekty organizačnej zložky SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca, ktorá je súčasťou Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

Oblasti podpory od ED-IT n.f.

Neinvestičný fond je neziskovou právnickou osobou zriadenou podľa zákona č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. (ďalej len Zákon). Fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je podpora vzdelávania.

Chcem podporiť túto myšlienku

Podporiť aktivity fondu v oblasti skvalitňovania IT vzdelávania môže ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba formou daru. V darovacej zmluve, ktorú Vám zašleme môžete uviesť konkrétne určenie pre použitie Vašich prostriedkov, alebo ich môžete poukázať všeobecne na účely fondu uvedené v štatúte. V zmluve sa môžete rozhodnúť, či pri zverejnení Vášho príspevku chcete mať uvedené svoje meno (názov firmy), alebo budete anonymný dárca.

Číslo účtu: SK20 0900 0000 0051 7782 2686

Kontaktujte nás pre vystavenie darovacej zmluvy.

Za Vašu podporu už teraz ďakujú všetci, ktorí sa vďaka nej budú zlepšovať v oblasti IT.

Pre podporu poukázaním podielu 2% z Vami odvedenej dane, prejdite na podrobné informácie >>TU<<.

Tím ED-IT-u

Tím neziskovej organizácie tvoria nadšenci, ktorí chcú vo svojom voľnom čase a so svojim know-how, skúsenosťami z praxe a sieťovaniu s ďalšími organizáciami a jednotlivcami zlepšovať podmienky v oblasti vzdelávania v IT a pre oblasť IT vo vzdelávaní. Čo prinášajú jednotliví členovia do tímu nájdete uvedené pri každom z nich:

Aktivity realizované s podporou ED-IT n.f.

Podpora fondu môže byť vo forme darovania homtného majetku, realizovaním vlastných  aktivít, finačnou podporou …

Projekty iniciované grantovými výzvami

Na základe výzvy ORANGE .... sme pripravili a realizovali projekt na zvyšovanie IT gramotnosti pre centrum sociálnych služieb. Zo 103 žiadostí bolo vybraných 34, medzi ktorými bola aj žiadosť ED-IT n.f.

portfolio-image-G

Darovanie technnického a technologického vybavenia

Pre SOŠ IT v Novej Dubnici sme darovali náradie a komponenty potrebné pre vyučovanie predmetu sieťové technológie

Videotutoriál pre tvorbu interaktívnych videolekcií

Pre potreby vzdelávacích aktivít počas on-line vyučovania sme vytvorili návod na jednoduché rozčlenenie videonahrávky akejkoľvek lekcie a vkladanie interaktívnych otázok

Prieskum potrieb zamestnávateľov v IT oblasti

Aby bolo vzdelávanie v oblasti IT prepojené s reálnou praxou a následne s reálnym uplatnením absolventov (SŠ alebo VŠ), je potrebné pozanť potreby trhu/zamestnávateľov

Chcete nás konataktovať? Chcete podporiť myšlienky ED-ITu?

Prejsť na začiatok